Get in touch 

SHANVIK PUBLICATIONS PVT. LTD.

Address: B-1, Basement, Sterling Centre, 
Opp Cardinal Gracious High School, 
Subhash Nagar, Bandra (East), 
Mumbai - 400 051 (INDIA)

Mobile No.

Mr. Satish Kadam          :  +91 9987550800

Mobile No.

Mr. Pirmahamed Shaikh :  +91 9920254829
Email

shanvik@yahoo.com | ksk_shanvik@yahoo.com